Blog

EFEKTÍVNA PODPORA ŽIAKOV V PROCESE KARIÉROVÉHO ROZHODOVANIA

V kariérovom rozhodovaní zohrávajú významnú rolu rodičia, učitelia, školský psychológ, kariérový poradca, ale primárne dieťa/žiak. Dôležitým prvkom v rozhodovaní je aktívne zapojenie žiaka do celkového procesu, aby sa cítil byť spoluzodpovedný za svoju budúcnosť a pomôžeme mu tým nazrieť aj do vlastnej schopnosti byť samostatným. Taktiež je dôležité, aby si vďaka tomu uvedomoval podmienky a výzvy, ktoré dnešná spoločnosť ponúka, či už vo vzdelávaní alebo priamo na trhu práce.

Vďaka zapojeniu žiakov do procesu kariérového rozhodovania a poradenstva si dokážu aj lepšie uvedomovať svoje záujmy, ktoré sú jedným z hlavných pilierov kariérového rozhodovania, nakoľko predstavujú motiváciu, hybnú silu, ktorá nám pomáha udržať si v živote určitý smer. K záujmom žiaka sa vieme dopracovať priamo kladenými otázkami v rozhovore, ako napríklad: Čo rád robíš vo voľnom čase? Čo ťa zvyčajne poteší? Pri ktorej aktivite si neuvedomuješ čas, ktorý pri nej stráviš? Máš nejaké konkrétne ,,koníčky“? a pod. Správne zacielenými otázkami, a pritom veľmi jednoduchými, sa dokážeme pozrieť hlbšie do záujmového spektra žiakov. Po objavení a identifikovaní záujmov sa ďalej vieme posunúť po kariérnej ceste ku konkrétnejším metódam a možnostiam.

Podporu, ako jeden z kľúčových aspektov v kariérovom rozhodovaní, je potrebné v rámci rozvoja motivácie u žiakov realizovať nepretržite a začať s takýmto kontinuálnym procesom môžeme už od 6. ročníka ZŠ, i keď najaktuálnejšie sa to javí až v 8. – 9. ročníku ZŠ. Nakoľko sa v tomto vývinovom období u žiakov prejavujú biologické a psychické zmeny v organizme a zmeny v sociálnom správaní žiakov, je potrebné ich viesť správne v kariérovom rozhodovaní, aby bola snaha o rozvoj motivácie a nasmerovanie v kariérnej a vzdelávacej oblasti čo najefektívnejšia. Okrem motivácie je však potrebné dbať aj na presvedčenie žiakov a ich sebauvedomenie, aby si dokázali postupne sami uvedomovať svoje možnosti a limity a dokázali sa vnímať v súlade s realitou, ale napriek tomu prekonávať svoje osobné bariéry. Pre podporu rodičov v oblasti kariérového rozhodovania ich detí, CPPPaP v Trenčíne spísalo podnetné otázky pre rodičov do rozhovoru s ich deťmi o kariérovom rozhodovaní a profesionálnej orientácii. Je potrebné pokladať dieťaťu otázky tak, aby videl Váš záujem a snahu spolupodieľať sa na celom procese. Napr.: Mám šancu sa dostať na školu? Bude ma zrovna táto škola baviť? Mám šancu zvládnuť štúdium? Má táto škola pre mňa perspektívu? Aké mám šance uplatniť sa? Nebudem mať problém s profilovými predmetmi? Jednou z veľmi podstatných otázok pre žiaka je: ,,Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?“. Na ňu je veľmi zložité odpovedať žiakom v 8. alebo 9. ročníku, avšak je podstatné mať aspoň určitú víziu, aby sa vedeli rozhodnúť pre všeobecno-vzdelávacie školy alebo školy s určitým zameraním. Žiak by aj sám mal dokázať zodpovedať otázky, ako napr.: Aký mám vzťah k učeniu? Ide mi to? Aké dosahujem v škole výsledky? Mám rád praktické veci alebo radšej zbieram informácie a vedomosti? Ako ma vidia učitelia a moji rodičia? Paleta možností pre podporu žiakov a detí v ich kariérovom rozhodovaní je naozaj pestrá a je na rodičoch a pedagogických pracovníkoch, ktoré z nich si zvolia a ktoré budú pre nich a ich žiakov tie najefektívnejšie.

Zdroje a inšpirácia:
⦁ CPPPaP, TRENČÍN. 2020. Kariérové poradenstvo [online]. Dostupné na: http://www.cpppaptn.sk/poradenstvo/.
⦁ ORBIS INSTITUTE. 2016. Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania o povolaní v oblasti odborného vzdelávania: metodický materiál [PDF]. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2016. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/6546_metod_material-komunikacne-postupy-pre-podporu-rozhodovania-o-povolani-odb_vzdel.pdf.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

4 × one =