Blog

V ČOM SPOČÍVA KARIÉROVÉ PORADENSTVO A KEDY JE POTREBNÉ HO DÁVAŤ DO POZORNOSTI ŽIAKOM?

V kariérovom poradenstve pracujeme s 3 úrovňami: poskytovanie informácií, profesionálna orientácia a v konečnom dôsledku aj samotné poradenstvo.

Poskytovanie kariérových informácií je založené na sprostredkovaní informácií o ďalších vzdelávacích či pracovných možnostiach a ponukách. V profesionálnej orientácii sa konkrétne služby venujú výberu vzdelávania alebo povolania a nakoniec kariérové rozhodovanie, kde je zakotvený komplexný poradenský vzťah, v ktorom sa snúbia všetky aspekty výberu vzdelávania alebo povolania. Podľa OECD môžeme o kariérovom poradenstve hovoriť ako o službách v oblasti vzdelávania a zamestnanosti a hlavným cieľom takýchto služieb je pomoc jednotlivcom v rôznych vekových etapách svojho života v otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, ale aj voľby zamestnania a rozvoja kariéry. V rámci kariérového rozhodovania sa žiaci začínajú oboznamovať s víziou vlastnej budúcnosti a vzdelávania či budúcej profesie už počas základnej školy. Tu vznikajú prvé dilemy o výbere strednej školy a ďalšej životnej cesty, pri ktorých zohrávajú kľúčovú rolu nielen učitelia, ale aj rodičia. Mnohokrát dospejú ľudia v sociálnom prostredí žiaka k chybným úsudkom: ,,Čo už len na ZŠ môžu vedieť žiaci o vlastnej budúcnosti? Veď aj keď si vyberie zle, potom to zmení.“ a tak podobne. Skúsme sa však na to pozrieť z hľadiska uľahčenia cesty žiakom. Z akého dôvodu majú urobiť chybný krok a ísť na strednú školu s vysokou mierou pravdepodobnosti, že nebudú spokojní? Práve preto je oblasť kariérového rozhodovania, poradenstva a výchovy dôležité koncipovať čo najlepšie už počas povinnej školskej dochádzky v ZŠ. Ak by sme si chceli rozdeliť ľudské zdroje pri kariérovom rozhodovaní tzv. ,,na drobné“, žiaci by mali mať možnosť obrátiť sa nielen na rodičov a učiteľov, ale primárne aj na kariérových poradcov a školských psychológov, ktorí by v dnešnej dobe už mali byť povinnou súčasťou každej školy a školského zariadenia, prípadne by mali byť školy v kooperácii s odbornými zariadeniami. Pri celom kariérovom poradenskom procese je podstatné, aby si žiak uvedomil vlastnú identitu (kvality, záujmy, hodnoty, sny, potreby, schopnosti, zručnosti a pod.), aké má možnosti vzhľadom na to, čo môže a čo chce robiť, ale aj stanovenie si cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie, aby boli pri konečnom rozhodnutí spokojní a boli naplnené ich túžby.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze: https://www.aptet.sk/karierne-poradenstvo-cesta-k-lepsiemu-profesijnemu-zivotu/

Zdroje a inšpirácia:
⦁ Grajcár, Š. – Hargašová, M. – Lepeňová, D. 2014. Kariérové poradenstvo. In Smitková, H. a kol. 2014. Kapitoly z poradenskej psychológie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3525-6.
⦁ VALICOVÁ, M. 2016. Voľba povolania – Ako pomôcť svojim deťom pri výbere strednej školy [online]. Slovenská Ľupča : Kariérny kompas, 2016. Dostupné na: http://www.kariernykompas.sk/volba-povolania-ako-vybrat-strednu-skolu/
⦁ Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. 2017. Čo je kariérové poradenstvo [online]. Dostupné na: https://rozvojkariery.sk/co-je-karierove-poradenstvo/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

4 × 5 =