„Najlepšia cesta ako predvídať svoju budúcnosť, je vytvoriť si ju.“ - A. Lincoln

Individuálne kariérne poradenstvo

Individuálne konzultácie sú určené pre žiakov, rodičov, ale aj učiteľov. Čakajú Vás otvorené rozhovory, počas ktorých sa spoločne pozrieme na možnosti Vášho ďalšieho smerovania a v prípade rodičov a učiteľov na možnosti smerovania Vašich žiakov a detí.

Webináre & Kurzy

Sú primárne určené pre pedagógov, ktorí chcú zvýšiť svoju kompetentnosť v oblasti profesijnej orientácie žiakov, ale aj pre rodičov, ktorým nie je budúcnosť ich detí ľahostajná. Neváhajte sa prihlásiť.

Vyber správnu školu!

Na základe mapovania potrieb žiakov 8. a 9. ročníka v roku 2021, do ktorého sa zapojilo viac ako 3000 žiakov z celého Slovenka sme sa rozhodli vytvoriť organizáciu „Vyber správnu školu!“ Hlavným cieľom organizácie je aktívne zapojiť a motivovať žiakov k výberu strednej školy, ktorá bude zodpovedať ich záujmom, potrebám a životným hodnotám. Sme toho názoru, že žiaci prejavujú väčšiu mieru záujmu o výber SŠ, ak majú jasnú ucelenú predstavu o tom, kto sú, čo ich baví a napĺňa, aké majú silné a slabé stránky. V organizácií sa snažíme žiakov viesť k správnym životným rozhodnutiam a vytvárať mosty medzi vzdelávaním, poznávaním seba samého a výberom kariéry.

V rámci kariérnej edukácie sa zameriavame na:

  • identifikovanie potenciálu u žiakov a poskytovanie podpory pri ich ďalšom rozvoji;
  • rozvíjanie zručnosti na vyhľadávanie, vyhodnotenie a interpretáciu informácií o kariére;
  • rozvíjanie povedomie o osobných schopnostiach, zručnostiach, záujmoch a motivácii;
  • integrovanie a spolupráca v tímoch;
  • pochopenie dôležitosti plánovania;
  • rozvíjanie a osvojovanie schopností potrebných na uplatnenie na trhu práce (tímová práca v divergentnom prostredí, interpersonálna komunikácia, riešenie problémov a kritické myslenie, flexibilita a prispôsobivosť, riadenie času, schopnosť prijímať a akceptovať kritiku a spätnú väzbu, integrita a zodpovednosť);
  • nájdenie rovnováhy medzi školou a voľným časom;
  • osvojenie si schopnosti ako je napríklad práca v tíme, riešenie problémov a organizačné schopnosti;
  • pochopenie dôležitosť zodpovednosti, spoľahlivosti, dochvíľnosti, integrity a úsilia.

Náš tím

Founder & Companion

Tomáš Margolien

Študujem na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej. Vo voľnom čase sa zameriavam na podnikanie, marketing, fitness a cestovanie. Každý si v živote prejde rôznymi nástrahami, ktoré ho položia na kolená. Dôležité je postaviť sa a pokračovať.

Financial Officer & Companion

Ing. Tatiana Horváthová

Vyštudovala som odbor Ekonomika a manažment podniku na UMB v Banskej Bystrici. Po niekoľkých rokoch práce v ekonomickej oblasti som absolvovala Doplňujúce pedagogické štúdium tiež na UMB v Banskej Bystrici. Vzdelávanie je pre mňa neoddeliteľnou súčasťou v každej etape života. V súčasnosti sa venujem starostlivosti a výchove mojich dvoch detí na rodičovskej dovolenke. Inšpiráciu a energiu čerpám zo svojich záľub: obľubujem cestovanie do iných krajín, chodím na turistiku, veľmi rada čítam knihy a zapájam sa do akcií a projektov zameraných na sociálny, emocionálny a osobnostný rozvoj detí a podporu ich tvorivosti. Úplne najväčšou motiváciou je moja rodina.

Kariérny poradca

Mgr. Patrik Lekeš

Som absolventom učiteľstva psychológie a ruského jazyka a literatúry. Rád sa spolupodieľam na rôznych projektoch, ktorých vízie sú prospešné pre oblasť výchovy a vzdelávania na Slovensku. Psychológia mi priniesla mnoho užitočných rád pre osobný rozvoj a šancu byť stále lepším radcom pre iných a aj nový pohľad na kariérnu výchovu a poradenstvo, a preto som sa rozhodol zamiešať sa aj do tohto odvetvia. Jednou z mojich najväčších ,,srdcoviek“ je učenie a práca s deťmi. Rozhodnutie kam sa v živote posunieme je v našich rukách a záleží aký spôsob si zvolíme, a preto zastávam názor, že ,,Cesta je cieľ“.

Kariérny poradca

Mgr. Magdaléna Hricová

Vyštudovala som pedagogiku a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Pracujem ako pedagóg na základnej škole, kde sa orientujem na neformálnu edukáciu detí a mládeže. Mimoriadnu dôležitosť pripisujem celoživotnému vzdelávaniu. Svoj voľný čas preto častokrát využívam na vlastné sebazdokonaľovanie rôznorodými formami vzdelávania. Psychohygiena prostredníctvom turistiky v horách alebo prečítania dobrej knihy je na druhej strane príjemným odreagovaním v mojom živote.