Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno a sídlo:   Ing. Tatiana Horváthová - VYBER SPRÁVNU ŠKOLU!,
960 01 Zvolen, Jedľová 783/19, Slovenská republika
Identifikácia:     IČO: 53999088, DIČ: 1080730486
Registrácia:     Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-31362
Ďalej len:    („VSŠ„ , alebo „predávajúci„)

Preambula

VSŠ garantuje vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám všetky práva dané právom Slovenskej republiky, najmä:
a/ zákonom číslo: 40/1964 Zb.– Občianskym zákonníkom v platnom znení,
b/ zákonom číslo: 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c/ zákonom číslo: 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa v platnom znení,
d/ zákonom číslo: 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov v platnom znení,
e/ zákonom číslo: 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení,
f/ zákonom číslo: 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení,
g/ akýmkoľvek iným v čase uzatvorenia obchodu platným právnym predpisom o právach spotrebiteľa.

VSŠ informuje zákazníkov o nasledovných možnostiach nákupu tovaru :
VSŠ je predajca, u ktorého si spotrebiteľ môže tovar / službu objednať  prostredníctvom elektronického obchodu (e-mailom) alebo prostredníctvom registračného formulára uvedeného na www.vyberspravnuskolu.sk.
V prípade nákupu tovaru spotrebiteľ vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou VSŠ a všetky s tým súvisiace práva, povinnosti a zodpovednosť sa realizujú medzi nimi na základe kúpnej zmluvy.

V záujme právnej istoty VSŠ vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) pre  zmluvy uzavreté medzi ním a spotrebiteľmi, ktoré sú súčasťou dokumentácie každej uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy.

Časť I.

Článok 1 Základné ustanovenia

Špecifiká elektronického obchodu VSŠ sú zohľadnené v rozšírenej textovej časti I. VOP, ktoré sú spotrebiteľom prístupné prostredníctvom www.vyberspravnuskolu.sk.

Tieto VOP sa vzťahujú na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu iba v prípade, ak nie je uvedené inak v rozšírenej textovej časti I. VOP na internetovej adrese: www.vyberspravnuskolu.sk

VSŠ na základe uzatvorených spotrebiteľských zmlúv dodáva a predáva tovar (časopis, knihy, darčekové predmety, pracovné listy a rôzne iné pracovné aktivity) zo svojej produkcie a vybrané súvisiace tovary od iných výrobcov.

VSŠ na základe uzatvorených spotrebiteľských zmlúv poskytuje svoje služby (webináre, kurzy, prezenčné a dištančné workshopy, idividuálne kariérové poradenstvo, tábory, rôzne akcie a propagačné služby podľa VIP tabuľky uverejnenej na webovej stránke www.vyberspravnuskolu.sk).

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať  prostredníctvom webovej stránky: www.vyberspravnuskolu.sk.

Prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať  fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Kontaktné a prevádzkové údaje pre elektronický obchod sú nasledovné:

Internetová doména elektronického obchodu:     www.vyberspravnuskolu.sk
Elektronická adresa pre vybavovanie objednávok: info@vyberspravnuskolu.sk
Elektronická adresa pre vybavovanie reklamácií:  info@vyberspravnuskolu.sk
Pracovná doba:       14:30‐18:00hod.
Bankové spojenie: mBank S.A., číslo účtu: 520700-4203793045/8360
IBAN : SK60 8360 5207 0042 0379 3045
BIC : BREXSKBXXXX.
Telefónne číslo pre vybavovanie objednávok: +421 951 034 208, +421 948 122 515.
Telefónne číslo pre reklamácie: +421 951 034 208, +421 948 122 515.

Dohľad nad predajom tovaru a služieb zo strany VSŠ vykonáva :
a/ Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: PO BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215, www.soi.sk
b/ Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom: Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1.

Článok 2 Informácie o tovare a cene

Platná cena tovaru a služieb bude vždy uvedená pri produkte a službe na stránke www.vyberspravnuskolu.sk alebo v špeciálnej marketingovej akcii predávajúceho adresovanej objednávateľovi, ktorá má vždy prednosť pred cenami zverejnenými na www.vyberspravnuskolu.sk, pokiaľ je to pre objednávateľa výhodnejšie v súlade s podmienkami špeciálnej marketingovej akcie.

Všetky prípadné akciové ceny tovarov a služieb uverejnených na stránke www.vyberspravnuskolu.sk  platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku alebo službe nie je uvedené inak.

VSŠ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť  cenu tovaru alebo služby uvedenú na stránke www.vyberspravnuskolu.sk. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru alebo služby uvedená v potvrdení objednávky.

Pri nákupe nie je možné uplatnenie iných ako na stránke www.vyberspravnuskolu.sk uvedených zliav.

Článok 3 Objednanie tovaru

Objednávka tovaru alebo služby bude akceptovaná len ak bude potvrdená prostredníctvom spätného potvrdzujúceho e-mailu a zároveň bude obsahovať potrebné údaje z nižšie uvedeného:
a/ meno a priezvisko, alebo obchodné meno,
b/ adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
c/ adresu dodania na území Slovenskej republiky,
d/ telefonický kontakt a elektronickú adresu (e‐mail),
e/ ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ pre DPH,
f/ druh, množstvo a cenu tovaru.

Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom,   požiadavky na miesto dodania na území Slovenskej republiky  ‐  ak si spotrebiteľ  objedná tovar, udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu platnej právnej úpravy a týchto VOP, potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a dohodou o dodacej lehote na tovar.

Po doručení bude objednávka spracovaná a predávajúci zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e‐mail) informačnú elektronickú správu o prijatí objednávky, ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa potvrdzuje realizácia objednávky a je uzatvorená kúpna zmluva. Na uvedenú e‐mailovú adresu budú spotrebiteľovi zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Článok 4 Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy

Pred potvrdením objednávky spotrebiteľovi VSŠ overí aktuálnosť  ceny tovaru / služby a dostupnosť tovaru.

VSŠ je povinný elektronicky potvrdiť  objednávku bezodkladne po jej doručení tým, že spotrebiteľovi    zašle spätnú potvrdzujúcu elektronickú správu, okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar alebo poskytnúť službu kupujúcemu:
a/ v lehote určenej týmito VOP alebo
b/ v cene uvedenej v ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky alebo
c/ z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.

Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o   celkovej cene   za tovar / službu a dodacej lehote, ktorá môže byť  predĺžená o nevyhnutne potrebný čas v prípade výskytu okolností, ktoré predávajúci nezavinil, a ktoré majú za následok objektívnu nemožnosť dodania tovaru alebo poskytnutie služby v čase uvedenom v potvrdenej objednávke.

Vo vyššie uvedených prípadoch VSŠ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar, a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť  (e‐mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Doručenie spätnej potvrdzujúcej elektronickej správy sa považuje za uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy ak si spotrebiteľ tovar objednal. Zmluvné strany sú uzatvorenou zmluvou viazané.

Článok 5 Platobné podmienky

Kúpnu cenu za tovar / službu, ak bola uzatvorená prostredníctvom elektronickej komunikácie  (ďalej len „celková cena“), je kupujúci (zákazník) povinný uhradiť bezhotovostným prevodom pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

Až do okamihu uhradenia úhrady kúpnej ceny spotrebiteľom nie  je  VSŠ povinný spotrebiteľovi tovar vydať alebo službu poskytnúť, a týmto konaním sa ako predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Článok 6 Dodacie podmienky

Pokiaľ  v spotrebiteľskej zmluve nie je uvedené inak, je miestom dodania tovaru miesto uvedené v predávajúcim potvrdenej elektronickej objednávke. Miesto dodania musí byť na území Slovenskej republiky.

VSŠ je povinný dodať tovar / poskytnúť službu až po tom, ako spotrebiteľ v plnej výške uhradí jeho cenu.

VSŠ spolu s tovarom doručí spotrebiteľovi aj s ním súvisiace doklady najmä:
a/ faktúru ( ktorá je zároveň dodacím listom ),
b/ písomnú informáciu v zmysle § 6 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri   predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru.

Článok 7 Odstúpenie od spotrebiteľských zmlúv

Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa spravujú §§ 7 až 10 zákona číslo: 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

a)   prevzatia tovaru
b)  uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c)  uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona  číslo 102/2014 Z. z.    o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a/ zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla dodávateľa alebo
b/ zaslaným elektronickou správou (e‐mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie
objednávok, alebo
c/ doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, môže tak urobiť prostredníctvom formulára, dostupného na adrese www.vyberspravnuskolu.sk.

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď  po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie.

Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú §§ 9 a 10 zákona  číslo 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Keďže v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si dodávateľ a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné , inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy a nie je schopný vrátiť tovar osobne si môže ( avšak nemusí) objednať voliteľnú službu u externých subjektov a požiadať o doručenie tovaru za medzi nimi dohodnutých podmienok.

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci dodávateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

VSŠ odporúča spotrebiteľom tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. VSŠ nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti kupujúcemu prevodom na ním určený bankový účet alebo poštovou poukážkou ( pokiaľ sa nedohodne inak ), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak kupujúci riadne a včas neuhradí kúpnu cenu, alebo riadne a včas neprevezme dodaný tovar  a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spotrebiteľovi:
a/ doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo
b/ elektronickou správou (e‐mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

Časť II.
Záručná doba a nároky z vád tovaru

Článok 8 Záručná doba a reklamačné konanie

Na zodpovednosť za vady tovaru a záruku za akosť sa vzťahujú platné právne predpisy. VSŠ poskytuje štandardnú záručnú dobu na dodaný tovar v zákonom stanovenej dobe 24. mesiacov počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

VSŠ môže v prípade ním určených tovarov spotrebiteľovi poskytnúť predĺženú záručnú dobu avšak výlučne iba vtedy, ak je to výslovne uvedené v uzatvorenej spotrebiteľskej zmluve / objednávke.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej prepravy, manipulácie,  alebo nesprávnym používaním tovaru spotrebiteľom.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daná služba vykazuje chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Časť III.
Osobitné a záverečné ustanovenia

Článok 9 Spracovanie a ochrana osobných údajov

VSŠ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených spotrebiteľských zmlúv.

VSŠ zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e‐mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne  číslo nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely a nebudú sprístupnené tretím osobám.

V prípade, že si spotrebiteľ vyžiada zasielanie informácií o ponuke tovaru , ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na ním uvedenú elektronickú poštovú adresu (e‐mail). O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ  požiadať  kedykoľvek prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@vyberspravnuskolu.sk.

Spotrebiteľ prehlasuje, že sa oboznámil zo zákonom číslo: 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a s vedomím jeho  zmyslu a účelu dáva výslovný  súhlas spoločnosti VSŠ  so spracúvaním osobných údajov v plnom rozsahu za účelom realizácie ním uzatvorených spotrebiteľských a s nimi súvisiacich zmlúv v rozsahu spracúvania osobných údajov, ktoré on sám uviedol v zmluvnej dokumentácii, alebo v elektronickej komunikácii.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi VSŠ a spotrebiteľmi neupravené VOP sa riadia platným právnom Slovenskej republiky. Osobitné dohody v spotrebiteľskej zmluve majú prednosť  pred ustanoveniami VOP, pokiaľ  nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou. VOP sú platné pre všetky spotrebiteľské zmluvy uzatvárané spoločnosťou VSŠ bez ohľadu na formu a miesto uzatvorenia zmluvy a sú verejne prístupné na internetovej stránke: www.vyberspravnuskolu.sk.

Kupujúci svojím podpisom na spotrebiteľskej zmluve / objednávke / iných dokumentoch súvisiacich s ním zakúpeným tovarom, alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie
potvrdzuje, že bol s VOP a REKLAMAČNÝM PORIADKOM v plnom rozsahu oboznámený, súhlasí s ich obsahom, sú mu zrozumiteľné, považuje ich za určité, je nimi viazaný a súhlasí s tým, že sa budú aplikovať  na ním iniciovaný a prostredníctvom elektronickej komunikácie uzatvorený obchodný prípad a príslušnú spotrebiteľskú zmluvu na dodávku tovaru.

VSŠ si vyhradzuje právo na úpravu VOP a reklamačného poriadku tak, aby zodpovedali platnej právnej úprave a zaručovali spotrebiteľom všetky zákonom garantované práva. V prípade ak by v čase realizácie obchodu právna úprava poskytovala spotrebiteľovi viac práv ako VOP, platí bez ďalšieho platná právna úprava.

VOP sú platné odo dňa ich vydania a nadobúdajú vo vzťahu k zákazníkovi účinnosť  dňom uzatvorenia príslušnej spotrebiteľskej zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby.

Vo Zvolene dňa: Ing. Tatiana Horváthová

Potvrdenie spotrebiteľa :  Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie VOP , oboznámenie s Reklamačným poriadkom a súhlas zo získaním, spracovaním a použitím mnou poskytnutých osobným údajom.

 

V .......................... dňa : .........................     podpis spotrebiteľa : ..........................................